În perioada 03.06.2019 - 28.06.2019 se vor derula înscrierile la creșele de stat din Municipiul Pitești pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2019-2020.
Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Pitești, din Bld. I.C. Brătianu, Nr.56, astfel:
În perioada 3 iunie -14 iunie 2019:
- luni, marţi, miercuri în intervalul orar 8:30 - 15:00 (pauză de masă 12:30-13:00);
- joi în intervalul orar 8:30 - 12:00 , 15:00 - 18:00;
- vineri în intervalul orar 8:30 - 12:00;
În perioada 18-28 iunie 2019:
- luni, marţi, miercuri în intervalul orar 8.30 – 12:00;
- joi în intervalul orar 8:30 – 12:00, 15:00 – 18:00;
- vineri în intervalul orar 8:30 – 12:00.

Analiza tuturor dosarelor depuse va avea loc între 1 iulie și 15 iulie 2019, fiind efectuată de către Comisia de analiză a dosarelor, numită prin dispoziție a directorului executiv al D.A.S. Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs, va fi afişată la Avizierul existent la D.A.S. Pitești și publicată pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.
Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil, în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creșă, poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării. Contestațiile se depun la Registratura D.A.S. Pitești și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor constituită în baza dispoziției directorului executiv al DASP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.
După expirarea perioadei de contestaţie, directorul executiv al D.A.S. Pitești aprobă, prin dispoziție, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar 2019-2020, respectiv perioada septembrie 2019 - iunie 2020. Copiii vor fi admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. În cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.
Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:
1. copie după certificatul de naştere al copilului;
2. copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
3. adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi:
a. adeverinţă cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
b. copie după Decizia de stabilire a cuantumului sau fișa plăților aferente indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului, emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Argeș (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie);
c. copie după ultima Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);
d. adeverință eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală care să ateste că părintele/părinții nu au realizat venituri în ultimele 6 luni anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfășurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii);
4. adeverință emisă de A.J.O.F.M., din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă – dacă este cazul ;
5. adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
6. adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă - dacă este cazul;
7. adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi - dacă este cazul;
8. copie după sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) / copie act deces - dacă este cazul;
9. alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilități ale copilului pentru care se solicită înscrierea, acte de stabilire a tutelei în dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicită înscrierea, acte doveditoare ale situațiilor de risc de separare de părinți a copilului pentru care se solicită înscrierea;
10. dosar plic.