După pensionarea lui Petre Cojocaru, Administraţia Finanţelor Publice Argeş a intrat într-o nouă eră. În funcţia de şef al Administraţiei a fost numit Lucreţiu-Ioan Tudor (foto), în vârstă de 36 de ani, numit prin Ordin al Preşedintelui ANAF pe o perioadă de maximum 6 luni începând cu data de 25 ianuarie 2018. Despre veniturile la nivelul Administraţiei, dar şi despre provocările mandatului am vorbit pe larg cu noul director într-un interviu pe care îl puteţi citi mai jos. 

Ce venituri au fost realizate în anul 2017 în judeţul Argeş?
AJFP Argeş a colectat în anul 2017 la bugetul general consolidat venituri în valoare de 2,02 miliarde lei, programul de venituri comunicat de ANAF în sumă totală de 1,89 miliarde lei fiind realizat în procent de 107,24%.

Ce sume au fost alocate în acest an comunelor şi oraşelor din Argeş de la bugetul de stat?
Prin anexele 4-9 la Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, au fost alocate judeţului Arges sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, astfel: 64.374.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului; 157.387.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor; 50.360.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale; 11.207.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 
5.003.000 lei pentru finantarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat.

 

Creştere


Faţă de alţi ani, stăm mai bine sau mai rău la venituri?
Faţă de anul 2016, nivelul veniturilor colectate a înregistrat o creştere cu peste 15%. Creşteri semnificative au înregistrat veniturile colectate la bugetul asigurarilor sociale - 117,40%, fondul special pentru somaj - 115,60%, bugetul asigurărilor sociale de sănătate - 111,03% şi impozit pe venit 105,55%. Facem precizarea că la stabilirea creşterii au fost avute în vedere şi veniturile colectate în cazul contribuabililor transferaţi la AFM Contribuabili Mijlocii începând cu 01.01.2017, care reprezentau cca. 8-9% din veniturile colectate în anul 2016.


Bani din executări silite

Care este situaţia veniturilor din executări silite şi alte măsuri similare? 
Pentru realizarea programului de colectare au fost întreprinse măsuri de executare silită constând în: comunicarea somaţiilor de plată; poprirea disponibilităţilor din conturi bancare; poprirea sumelor datorate de terţi;  sechestrarea şi valorificarea bunurilor mobile şi  imobile aflate în patrimoniul debitorilor. Urmare a măsurilor întreprinse, au fost colectate 235,89 milioane lei, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din totalul veniturilor colectate de instituţia noastră. Situaţia detaliată pe categorii de măsuri întreprinse se prezintă astfel: încasări urmare a somaţiilor comunicate: 135,86 milioane lei; încasări urmare a popririlor înfiinţate pe conturi bancare: 85,15 milioane lei; încasări urmare popriri sume datorate de terţi: 13,47 milioane lei; încasări din valorificarea bunurilor mobile şi imobile: 1,41 milioane lei. 

Ce bunuri au făcut obiectul confiscărilor (cele mai importante)?
Printre bunurile confiscate şi valorificate prin compartimentul de valorificare bunuri putem enumera: băuturi spirtoase, autoturisme, îmbrăcaminte şi încălţăminte pentru copii şi adulţi, jucării, motofierăstraie, seturi de cuţite, diverse unelte şi scule, biciclete, perne, covoraşe, pilote etc. 

 

Obiective


Cum aveţi de gând să creşteti nivelul încasărilor la buget?
În ceea ce priveşte îmbunătăţirea procesului de colectare la nivelul local pentru anul 2018, punctul de pornire îl va constitui analiza realizărilor/nerealizărilor înregistrate în anul anterior, a cerinţelor Direcţiei Regionale şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru anul în curs.  Acţiunile întreprinse vor avea în vedere: impulsionarea la plata obligaţiilor la plată în cazul contribuabililor care nu îşi achită obligaţiile fiscale la scadenţă; îmbunătăţirea activităţii de executare silită prin diminuarea timpului de reacţie a structurilor de executare silită în cazul contribuabililor rău platinici; creşterea gradului de colectare a obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite prin decizii de impunere ale organelor de inspecţie fiscală; dispunerea operativă de măsuri asiguratorii în cazul contribuabillor supuşi inspecţiei fiscale pentru care există riscul înstrăinării patrimoniului; monitorizarea şi acordarea de asistenţă de specialitate contribuabililor ce întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte declararea şi achitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale; continuarea procedurilor de recuperare a obligaţiilor restante prin aplicarea măsurilor de angajare a răspunderii solidare a persoanelor care se fac vinovate de  declararea stării de insolvabilitate a debitorilor; solicitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă în cazul contribuabililor ale căror obligaţii nu mai pot fi recuperate prin executare silită; creşterea calităţii serviciului de asistenţă a contribuabililor, având în vedere caracterul de partener al administraţiei fiscale şi de principal plătitor de impozite şi taxe; adoptarea de măsuri pentru îmbunătăţirea civismului fiscal şi a conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale. Prin intermediul structurilor fiscale se va avea în vedere transmiterea de notificări pe suport de hârtie, notificări telefonice sau prin e-mail, comunicarea directă - verbală - către contribuabili a obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte declararea şi plata la termen a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. De asemenea, avem în vedere promovarea profesionalismului şi eficienţei în rândul personalului din structurile proprii, prin asigurarea condiţiilor de instruire şi perfecţionare profesionale continue.