S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de operator introducere validare prelucrare date la Serviciul Contractare Monitorizare.

Atribuţiile de bază ale postului de operator introducere validare prelucrare date constau în introducerea, validarea, prelucrarea şi analizarea datelor şi informaţiilor comerciale din baza de date comparativ cu situaţia faptică din teren; elaborarea rapoartelor în vederea soluţionării problemelor.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de operator introducere validare prelucrare date: studii medii, utilizare programe informatice, permis conducere categoria B.

Selecţia se face pe bază de interviu ce include aspecte practice.

Bibliografia pentru interviu: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată; Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, judeţul Argeş, în vigoare.

Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cazier judiciar în original şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), permisului de conducere categoria B valabil, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.09.2017, inclusiv, orele 16.00.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia - Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.