În urma organizării licitaţiei publice din data de 18.05.2017, au rămas disponibile 6 apartamente din blocul T14 de pe strada 1 Decembrie pentru care se vor putea depune dosare în etapa a 4-a .
 
Apartamentele disponibile la data de 22.05.2017  şi preţurile de pornire a licitaţiei sunt:
 
AP.3. – 180.200 LEI
AP.4. -  182.720 LEI
 
AP.11.+ LOC PARCARE NR. 8 - 220.730 LEI
AP.12. + LOC PARCARE NR.7 - 221.070 LEI
 
AP.20.+ LOC PARCARE NR. 2 - 204.940 LEI
AP.23- 269.930 LEI
 
CRITERIILE OBLIGATORII pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii unei locuinţe din blocul T14, pentru a putea participa la licitaţia publică  organizată în vederea vânzării acestor apartamente SUNT:
 
1.  Să fie tineri  în vârsta de până la 40 de ani, indiferent de starea civilă (necăsătoriţi sau căsătoriţi);
 
2.  Să nu fi deţinut fiecare în parte şi să nu  deţină în proprietate o locuinţă;
 
3. Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei, sau singur (în funcţie de starea civilă a acestuia) - să realizeze venituri confirmate prin documente justificative care să le/îi permită achitarea în rate a locuinţei: veniturile lunare ale familiei/solicitantului să fie de trei ori mai mari decât cuantumul ratei lunare (calculată raportat la preţul de pornire a licitaţiei)  + dobânda (4%/an).
 
4. Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur - să facă dovada deţinerii sumei care se solicită drept avans (minim 10% pentru apartamentele cu 2 camere).
 
5. Cel puţin unul dintre soţii  membri ai familiei care solicită cumpărarea unei unităţi locative sau solicitantul (dacă acesta este necăsătorit) să aibă domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, stabilit cel mai târziu la data de 01.01.2017, sau să fie angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată al unei societăţi de pe raza UAT Mioveni – contractul de muncă să fie încheiat înainte de 01.01.2017.
 
6. Să nu aibă datorii la bugetul local.
 
7. Să prezinte trei giranţi.
În situaţia în care solicitanţii/solicitantul nu pot/nu poate prezenta trei giranţi, se poate achita preţul adjudecat al apartamentului licitat  prin contractarea unui credit bancar prin programul Prima Casă (În această situaţie, avansul pe care trebuie să-l deţină solicitantul este de minim 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru apartamentul respectiv, conform HCL nr.53/2016).
 
 
Dosarele care se vor depune în vederea achiziţionării unei locuinţe din blocul T14 vor fi constituite din următoarele documente:
-         copii cărţi  de identitate ale membrilor familiei/solicitantului;
-         copie de pe contractul de muncă (dacă este cazul) al solicitantului sau adeverinţă eliberată de angajator (cu sediul pe raza UAT Mioveni) din care să rezulte că solicitantul este angajat cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, înainte de 01.01.2017;
-         certificat de căsătorie (dacă este cazul);
-         documente justificative din care să rezulte obţinerea unor venituri care să le permită achitarea locuinţelor ;
-  dovada deţinerii avansului solicitat de Consiliul Local prin HCL nr.53/17.11.2016 (10% pentru apartamentele cu 2 camere);
-   declaraţie notarială a fiecărui soţ/solicitantului - că nu deţin şi nu au deţinut în proprietate o locuinţă;
-       dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul local;
-       declaraţii notariale şi adeverinţe pentru giranţi;
-     dovada preaprobării de către bancă a dosarului de credit prin programul Prima Casă, pe baza veniturilor solicitanţilor (daca este cazul).
 
Cererea tip care se va depune la dosar se poate descărca de pe site-ul Primăriei, din secţiunea special dedicată acestui proiect (http://www.emioveni.ro/criterii obligatorii solicinanţilor de locuinţe pentru Bl T14) sau poate fi solicitată la sediul instituţiei.
 
 
CALENDARUL ACŢIUNILOR EFECTUATE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII APARTAMENTELOR:  
 
· Perioada de depunere a dosarelor în vederea  participării la licitaţie pentru  achiziţionarea  unei  locuinţe  din blocul T14, este   23.05.2017 – 08.06.2017;
·   Odată cu depunerea dosarelor se va depune şi cererea de participare la licitaţie în care se vor specifica :  Numărul apartamentului solicitat,  Numărul de ani pe care se vor eşalona ratele, Avansul depus şi Numărul de telefon al solicitantului;
·  În perioada de depunere a dosarelor se va putea vizita blocul de locuinţe (imobilele de la parterul blocului), în datele   de marţi  30.05.2017 şi 06.06.2017  între orele_10 - 17;
·După data de 08.06.2017 se vor analiza dosarele depuse de solicitanţii apartamentelor din blocul T14;
·     În şedinţă publică se va aproba lista cu persoanele selectate pentru a participa la licitaţia organizată în vederea vânzării apartamentelor din blocul T14, etapa a 4-a;
·  După aprobarea listei cu persoanele selectate se va organiza Licitaţia publică deschisă.
 
ATENŢIE!!!:
- În situaţia în care persoanele care au depus dosare în etapa a 3-a şi care au pierdut licitaţia doresc să depună din nou dosarul pentru a  participa la o nouă licitaţie pentru apartamentele rămase disponibile, avansul depus în contul oraşului Mioveni şi garanţia de participare la licitaţie  rămân valabile, dacă cuantumul avansului depus în etapa a 3-a reprezintă minim 10% din preţul de pornire al apartamentului solicitat în etapa a 4-a.
-  În caz contrar, înainte de licitaţie  se va putea completa avansul depus în etapa a 3-a, astfel încât la licitaţie să se poată face dovada că avansul de 10% din preţul apartamentului solicitat este în contul oraşului Mioveni.
 Aceste persoane vor depune o nouă solicitare pentru etapa a 4-a de depunere a dosarelor, însoţită de certificat fiscal valabil şi adeverinţă din care să rezulte venitul net  realizat  în  luna  anterioară  depunerii  dosarului.
 
Dosarele se depun la Biroul Registratură din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, în perioada 23.05.2017 – 08.06.2017.
Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare la Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei oraşului Mioveni (etaj 2, camera 17).