ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE 
CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN STRĂINĂTATE 

          Au obligaţia să depună formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate": 
        ■ persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România   
                          ■ persoanele fizice care îndeplinesc pentru anul de raportare condiţiile de 
rezidenţă ca urmare a faptului că au centrul intereselor vitale amplasat în România şi/sau  sunt prezente în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. 
         Formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" se depune de către persoanele menţionate mai sus care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi : 
- venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor
- venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, 
- venituri sub formă de dividende, 
- venituri sub formă de dobânzi
- venituri din premii, venituri din jocuri de noroc
- câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente         financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului         financiar
- alte venituri din investiţii, 
- venituri din pensii
-remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de         administraţie/administratori/cenzori şi  alte venituri similare, 
- precum şi alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015, cu         modificările şi completările ulterioare. 

 Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România. 

 Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă nominalizate mai sus la primul paragraf, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz: 
*** în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea; 
*** în cazul  în  care  detaşarea  în  străinătate  a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii. 

 Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern. 

 Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat. 

 Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului. 

 Declaraţia se depune până la data de 25 mai 2017 la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. 
  
Declaraţia de venit se depune : 
în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  la  oficiul  poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
- prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă, potrivit legii. 

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului. 
 
 

        Nedepunerea formularului 201 - “Declaraţia privind veniturile realizate din strainatate”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei. 

În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea   achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.


Temei legal:   
- art. 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
-        OPANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.