Potrivit art. 85 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală contribuabilul / plătitorul are obligaţia de a declara organului fiscal central înfiinţarea de sedii secundare (sucursală, birou, magazin, atelier, depozit şi altele asemenea) . 
Termen : 30 de zile  de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate

Potrivit art. 32 alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridicăla altă adresă decât sediul social al subiectului respectivcu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi. 
Termen : 30 de zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate

Astfel, orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridicăla altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, are următoarele obligaţii: 

* în cazul înfiinţării de sedii secundare care au sub 5 angajaţi : 

        - contribuabilii / plătitorii care înfiinţează sedii secundare care au sub 5 angajaţi au obligaţia de a declara înfiinţarea acestora (art. 85 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) fără a se atribui cod de identificare fiscală (nu se înregistrează fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor). 
        - în acest sens se depune formularul 061 „Declaraţie privind sediile secundare” 
                       (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015 
                        pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a 
                        tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal) 

- formularul 061 se completează de către contribuabilii care înfiinţează aceste sedii secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale.
- formularul 061 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înfiinţează sediile secundare. 


* în cazul înfiinţării de sedii secundare stabile care au minimum 5 angajaţi : 

- contribuabilii / plătitorii care înfiinţează sedii secundare care au minimum 5 angajaţi nu au obligaţia declarării acestora în baza formularului 061, dar au obligaţia să soliciteînregistrarea fiscală a entităţilor respective, ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii sau  asimilate salariilor (conform art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. 85 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) . 
- în acest sens se depune formularul 060 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare" 
                       (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015 
                        pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a 
                        tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal) 
formularul 060 se completează cu ocazia înfiinţării / modificării datelor declarate anterior / radierii înregistrării fiscale. 
formularul 060 se completează de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi 
formularul 060 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.


        ATENŢIE : În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor precizăm : 

* Competenţa pentru administrarea impozitului pe veniturile din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul / plătitorul care le-a înfiinţat
                    (art. 33 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) 


* Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare. 
                    (art. 33 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) 


        * Contribuabilul/Plătitorul care are sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor are obligaţia de a declara în Secţiunea F din formularul 112în numele sediilor secundare, impozitul pe venitul din salarii datorat de acestea, potrivit legii . 
                    (art. 101 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) 


 * Plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare care au minimum 5 angajaţi se efectuează de către contribuabilul care le-a înfiinţat în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitateaTrezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat. 
                            (Ordin preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3637/2015   
                             pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de   
                             contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de 
                             către aceştia)