Primăria Piteşti a pus spre consulare publică un proiect de hotărâre privind criteriile şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor sociale.
Conform proiectului, au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, potrivit art. 42 din Legea nr. 114/1996 familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.
Ordinea de prioritate la repartizarea locuinţelor este următoarea:
a) persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
b) tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,
c) tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
d) invalizii de gradul I şi II,
e) persoanele cu handicap,
f) pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
g) beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,
h) alte persoane sau familii îndreptăţite.


Nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile al căror venit net lunar pe membru de familie depăşeşte 2176 lei şi care:
a) deţin în proprietate o locuinţă;
b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
e) au refuzat nejustificat o altă locuinţă socială; 
f) nu au domiciliul în municipiul Piteşti;
g) au deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi au fost evacuaţi pentru neplata utilităţilor şi/sau a chiriei.


Cine primeşte punctaj maxim:
- familiile monoparentale
- chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat
- suprafaţa locativă sub 8 mp/membru de familie
- invaliditate grad I
- venitul mediu net lunar să fie mai mic decât salariul minim net pe economie
- vechimea cererii solicitantului să fie mai mare de 4 ani


Persoanele sau familiile care obţin un punctaj favorabil pot semna contractul de închiriere pe o perioadă de 5 ani. Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar pe familie.