Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice,publicat în Monitorul Oficial nr. 1068/2016, se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit”, astfel : 

Formularul 207 se depune de către : 
plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România, 
- persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal constituită între persoane nerezidente sau între una sau mai multe persoane nerezidente şi una sau mai multe persoane rezidente. 
                Veniturile pentru care trebuie completat acest formular sunt : 
-        venituri din dividende; 
-        venituri din dobânzi; 
-        venituri din redevenţe; 
-        venituri din comisioane;                                           
-        venituri din activităţi sportive şi de divertisment; 
-        venituri  reprezentând  remuneraţii  primite  de  persoane  juridice  străine  care 
acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; 
-        venituri din servicii prestate de persoane nerezidente; 
-        venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România; 
-        venituri obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente; 
-        venituri  din  lichidarea  unei  persoane  juridice  române, realizate  de  persoane 
nerezidente; 
- venituri realizate din transferul masei matrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident. 

 De asemenea, formularul 207 se depune şi pentru veniturile scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, potrivit Codului fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, respectiv : 
-        venituri din dobânzi; 
-        venituri  obţinute din  tranzacţiile  cu  instrumente  financiare derivate utilizate pentru 
realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile administrative/teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României; 
-        venituri din dividende; 
-        venituri din premii; 
-        venituri din redevenţe; 
-        venituri din activităţi de consultanţă; 
-        venituri  realizate  ca urmare a  participării  în  alt  stat  la  un joc de  noroc, ale cărui 
fonduri de câştiguri provin şi din România. 

Termenul de depunere al formularului 207 este până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (28.02.2017). 

Organul fiscal competent : 
        - Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri, persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. 
        - În cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii. 

         Cum se depune formularul ? 
Formularul  se  va  depune la  organul fiscal în  format  electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii, pe baza programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF. 
 Formatul hârtie cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate,  pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenţi" din formular. 
        Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. 

        Temei legal : 

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.