Guvernul a aprobat astăzi Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului judiciar pentru perioada 2015-2020. Planul include măsuri legislative și administrativ-instituționale care au rolul să crească eficiența sistemului judiciar și calitatea actului de justiției în beneficiul cetățenilor și a mediului de afaceri. Măsurile au fost stabilite pornind de la necesitățile identificate la nivelul sistemului judiciar, precum și de la recomandările Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. În procesul de elaborare a Planului au fost implicate atât instituțiile din sistemul judiciar, cât și societatea civilă.

Documentul este structurat pe cinci direcții de acțiune, corelate cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Sistemului judiciar pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014, și anume:  eficientizarea justiției ca serviciu public, consolidarea instituțională a sistemului judiciar, integritatea sistemului judiciar, îmbunătățirea calității actului de justiție și garantarea liberului acces la justiție.

Principalele tipuri de acțiuni prevăzute în plan sunt:

-         elaborarea și adoptarea de acte normative

-         îmbunătățirea managementului actual la nivelul sistemului judiciar,

-        consolidarea instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, prin asigurarea resurselor umane și financiare necesare; ,

-         consolidarea probațiunii și a sistemului penitenciar,

-         dezvoltarea de proiecte IT și modernizarea infrastructurii hardware existente.

Pentru fiecare dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, planul prezintă măsurile concrete de implementare, fixând indicatorii de monitorizare și evaluare a îndeplinirii rezultatelor preconizate. Măsurile sunt evaluate din perspectiva costurilor, a resurselor financiare, de personal și de dezvoltare instituțională necesare pentru atingerea obiectivelor specifice enunțate. De asemenea, planul indică termene de realizare a obiectivelor specifice și instituțiile prin care acestea sunt aduse la îndeplinire.

Gradul de implementare a strategiei și a planului de acțiuni va fi evaluat periodic de către Comisia de monitorizare înființată conform Strategiei de Dezvoltare a Sistemului judiciar pentru perioada 2015-2020 și vor fi elaborate  rapoarte anuale de monitorizare, ale căror concluzii pot duce la revizuiri periodice ale strategiei și ale planului de acțiune.

Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acțiune se prevăd anual prin bugetul instituțiilor cu responsabilități în implementarea măsurilor prevăzute în plan.