Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2015, sunt reglementate prin OMFP nr 123/2016, publicat în Monitorul Oficial nr 81/04.02.2016. 
        
        I. Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2015 : 
        1) Persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
        Pentru exerciţiul financiar al anului 2015 entităţile intocmesc situaţii financiare  anuale corespunzătoare categoriei in care se incadrează potrivit pct. 9  din Reglementările contabile  aprobate  prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
        Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, încadrarea în criteriile de mărime  se efectuează numai pe baza balanţei de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015. 

        Microentităţile astfel cum sunt definite la pct. 9 alin.(2) * din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 intocmesc situaţii financiare care cuprind : 
        bilanţ prescurtat (cod 10); 
        cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); 
        formularul "Date informative" (cod 30); 
        formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40). 

        Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
        a) totalul activelor: 1.500.000 lei ; 
        b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei ; 
        c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.


        Entităţile mici astfel cum sunt definite la pct.9 alin.(3) * din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 intocmesc situaţii financiare care cuprind : 
        bilanţ prescurtat (cod 10) 
        cont de profit şi pierdere (cod 20); 
        formularul "Date informative" (cod 30); 
        formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40); 
        note explicative la situatiile financiare anuale. 
         Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. 
        * Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
        a) totalul activelor: 17.500.000 lei ; 
        b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei ; 
        c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

        Entităţile mijlocii si mari astfel cum sunt definite la pct.9 alin.(4) * din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, precum si entităţile de interes public intocmesc situaţii financiare care cuprind : 
        bilanţ (cod 10); 
        cont de profit şi pierdere (cod 20); 
        formularul "Date informative" (cod 30); 
        formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40); 
        situatia modificarilor capitalului propriu; 
        situatia fluxurilor de trezorerie; 
        note explicative la situatiile financiare anuale 

        Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
        a) totalul activelor: 17.500.000 lei ; 
        b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei ; 
        c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

        2) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare. 
        Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembriecompuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, reglementările prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
                                                                                                                        Anexa nr 1 Pct. 1.3.                 

        Alte aspecte 
        ● Situaţiile financiare anuale si raportările contabile anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. Acestea se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 
                                                                                            Anexa nr.1 pct. 1.9., Anexa nr.2 pct. 2.5         
        ● Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de : 
        raportul administratorilor, 
        raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, 
        Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar. 
        Sunt supuse auditului şi situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici care, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
    a) totalul activelor: 16.000.000 lei; 
    b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; 
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
                                                                                                                    Anexa nr.1 Pct. 2.6 (4), (5) 
        propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, 
        o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: 
        a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 
        b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 
        c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 
                                                                                                                              Anexa nr.1 Pct. 3.5. 
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale : 
        → Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 mai 2016) 
        → Celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, printre care şi asociaţiile si celelalte persoane juridice cu şi fără sccop patrimonial, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar      (29 aprilie 2016) 

        II.Raportările contabile  anuale la 31 decembrie 2015         
         Raportările contabile anuale se întocmesc şi se depun  de următoarele entităţi: 
        → persoanele juridice aflate în lichidare ( aşa cum rezultă din art. 36 alin.3 din Legea contabilităţii nr. 82/1991), 
        → subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 acestea nu depun situaţii financiare anuale pentru propria activitate) 
        → entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. 
        
        Raportările contabile anuale cuprind următoarele formulare: 
        ▪ Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) 
        ▪ Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), 
        ▪ Date informative (cod 30) ; 
        ▪ Situaţia activelor imobilizate (cod 40), 
         Formularele "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", "Date informative" şi "Situaţia activelor imobilizate" cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie. 

        Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale : 
        → 150 de zile de la incheierea anului calendaristic (30 mai 2016) de către : 
- entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
-        subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European 

        → pe perioada lichidării în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic de către persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2016) 

        III.Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (29 februarie 2016) care sa cuprindă toate datele de identificare a entităţii: 
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); 
    - adresa şi numărul de telefon; 
    - numărul de înregistrare la registrul comerţului; 
    - codul unic de înregistrare; 
    - capitalul social. 
        Declaratia de inactivitate (S1046) se depune in forma electronica , avand ataşată o semnatură electronică extinsă, sau numai in format hartie şi in format electronic. 

                      Modalităţi de depunere a situaţiilor financiare anuale 
                                       şi raportărilor contabile anuale 
                     la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 

                        Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Acesta este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice,de la adresa www.mfinante.ro/Declaratii electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare anuale/Raportări anuale 2015. La această secţiune se pot identifica programele de asistenţă pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale/raportărilor anuale dupa cum urmează: 
                        S1002 – Entitati mijlocii, mari si entităţi de interes public; 
                        S1003 – Entităţi mici; 
                        S1005 – Microentităţi; 
                        S1004 - Raportări contabile anuale 
                        S1014-S1015-S1016-S1017 – Persoane juridice fără scop patrimonial 

                        Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale si al raportarilor contabile anuale, generat  prin programele de asistenţă, constă într-un fisier PDF având ataşat : 
                        - un fişier.xml (care conţine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40) 
                        - un fişier cu extensia .zip (care conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip). 
                                
        Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel: 
        → în format hârtie şi în format electronic (format pdf cu fisier xml atasat, pe suport CD) la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. 
        → în formă electronică pe portalul   www.e-guvernare.ro  , având ataşatâ o semnătură electronică extinsă.   

        Erorile contabile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
        Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.(art. 36^1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată ). 

        Nedepunerea situaţiilor financiare anuale şi a declaraţiei de către entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare se sancţionează conform prevderilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.