Începând cu 1 august 2016, o dată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al viceprim ministrului al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.2018 / 4947 / 899 / 906 / 2016, publicat în M.O. nr.718/16.06.2016, persoanele fizice ce efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare aplicată sau dezvoltare tehnologică beneficiază de scutire la impozitul pe venitul din salarii şi asimilate salariilor. 

Prin acest ordin se reglementează : 
-   activităţile eligibile de cercetare dezvoltare aplicată şi dezvoltare tehnologică, 
-   activităţile ce nu se încadrează în sfera activităţilor ce beneficiază de scutire. 

Astfel: 

*Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică include: 

           a) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. 
           b) dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. 
           c) activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor); 
           d) dezvoltarea tehnologică, formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente. 

*Următoarele activităţi nu se încadrează în categoria de activităţi eligibile: 

           a) programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii; 
           b) modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri; 
           c) cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare; 
           d) acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs; 
           e) activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor; 
           f) activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare; 
            g) studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum; 
            h) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale; 
             i) activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit; 
             j) servicii administrative şi de asistenţă generală care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii. 

Se detaliază condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce realizează 
venituri din salarii pentru a beneficia de scutire, precum şi documentele justificative ce se au în vedere la încadrarea acestora la scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor; 

Se stabileşte procedura de acordare a scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi 
 asimilate  salariilor,  precum  şi  procedura  aplicabilă  în  cazul  în care o persoană     obţine venituri atât din cercetare dezvoltare cât şi din alte activităţi. 

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea > 
-        angajatorului / plătitorului de venit 
-        persoanei fizice, în cazul contribuabililor  care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. 

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunarnumai pentru veniturile obţinute în baza unui contract individual de muncăraport de serviciuact de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în fiecare proiect în parte, în limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul alocat proiectului sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit. 

În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, în vederea determinării venitului net luat în calculul pentru determinarea impozitului se procedează astfel: 

    a) se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului; 
    b) se stabilesc contribuţiile sociale obligatorii datorate/contribuţia individuală la bugetul de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât şi veniturilor scutite de la plata impozitului; 

    c) venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile supuse impunerii, cât şi veniturile scutite de la plata impozitului, a contribuţiilor socialeobligatorii/contribuţia individuală bugetul de stat datorată potrivit legii aferente/aferentă unei luni, determinate potrivit lit. b); 
    d) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabileşte proporţional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a). 

Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, în situaţia în care în cursul aceleiaşi luni contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli: 
    a) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit prevederilor alin. (2) lit. d); 
    b) nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii; 
    c) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) cu privire la contributiile la fondurile de pensii facultative (400 euro/an) potrivit Legii nr. 204/2006 si la  primele de asigurare voluntara de sanatate (400 euro/an) potrivit Legii nr. 95/2006 nu se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite. 

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. 

Pentru validarea încadrării activităţilor pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibileangajatorul, angajatul sau autorităţile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experţi înscrişi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.