Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 2264/26.07.2016 publicat în M.O. nr. 578/29.07.2016 se modifică Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr 3769/23.12.2015 publicat în M.O. nr. 11/07.01.2016 referitor la modelul şi conţinutului formularului „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” care se depune pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional . 
        
Regulă generală :  Formularul 394 se depune obligatoriu de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care trebuie să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către / de la orice persoană  . 

        Atenţie : Formularul 394  se completează pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează: 
a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi se completează informaţiile din cartuşele A - C din anexa nr. 1 la ordin; 
b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional. 

        Cine depune formularul 394 : 

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata TVA este furnizorul / prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. 
Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare, sau cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA. 
           De asemenea, în declaraţie se înscriu: 
         - baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare 
 - valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au / nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului; 
- valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal. 

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei. 
          Declaraţia trebuie să conţină : 
facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", 
borderourile de achiziţii de bunuri 
- filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice 
contracte încheiate cu persoane fizice 
alte documente. 
    De asemenea, în declaraţie se înscriu: 
-  valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.         

Important : Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390. 

Termen de depunere : până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (respectiv perioada fiscală declarată pentru depunerea formularului 300 ”Decont de TVA” : lună / trimestru, etc), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.  În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz. 

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectulredepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori. 
    
La completarea declaraţiei se au în vedere următoarele : 
    -  la tip plătitor se înscrie : L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A – anual în funcţie de perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), 
    - se va bifa căsuţa corespunzătoare : 
- sistem normal de TVA 
                      - sistem de TVA la încasare 
                      - în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada 
                        de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare . 
- în cartuşele „Rezumat declaraţie” se completează informaţii astfel : 

Cartuşul C : operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România”  - cuprinde informaţii referitoare la : 
 - numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor; 
            -  numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabileTVA aferentă  -  se va completa atât de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA la încasare, cât şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 
        - numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţ, valoarea totală a bazei impozabile; - se va completa numai de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, nu şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

           - numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabileTVA aferentă; se va completa atât de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA la încasare, cât şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

        -  numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; valoarea totală a bazei impozabile; se va completa numai de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, nu şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

        - numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă; valoarea totală a bazei impozabile , defalcată pecategorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă; 
-  numărul total al facturilor primite, aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă; valoarea totală a bazei impozabile , valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă; 

      
Cartuşul D : operaţiunile desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA” -  cuprinde informaţii referitoare la : 
- numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor; 

            - numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate, valoarea totală a bazei impozabileTVA aferentă;  se va completa atât de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cât şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

        - numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; valoarea totală a bazei impozabile; se va completa numai de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, nu şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

            - numărul total al facturilor / borderourilor de achiziţii / filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol / contractelor / altor documente aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii primite de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA,  valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii  (fără TVA ). 

Cartuşul  : operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România   - cuprinde informaţii referitoare la : 

- numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor; 

- numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;  valoarea totală a bazei impozabile , valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA; - se va completa atât de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cât şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

- numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru operaţiunile derulate în regim special, respectiv agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; valoarea totală a bazei impozabile ; se va completa numai de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, nu şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

- numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5), (6) din Codul fiscal valoarea totală a bazei impozabile , valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA. 
         Atenţie :  se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin.(2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare (formular 390). 


Cartuşul F : operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene - cuprinde informaţii referitoare la : 

- numărul total al persoanelor impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor; 

-  numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate; valoarea totală a bazei impozabile , valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA ; se va completa atât de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cât şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

- numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; valoarea totală a bazei impozabile ; se va completa numai de către persoanele impozabile care aplică sistemul normal de TVA, nu şi de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 

-  numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5), (6) din Codul fiscal, valoarea totală a bazei impozabile , valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.

Atenţie : se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin.(2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal . Nu vor fi declarate operaţiunile de EXPORT ŞI IMPORT de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) şi nici operațiunile care se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/ intracomunitare (formular 390). 


Cartuşul G încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilorO.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cuprinde informaţii referitoare la : 

- numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificateindiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal; valoarea totală a bazei impozabile, valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA; 
            -  valoarea totală a încasărilor din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale,  valoarea totală a bazei impozabile,  valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA. 

Cartuşul H  „Rezumat declaraţie” : se completează automat pe baza informaţiilor cuprinse în listele de detaliu şi  cuprinde informaţii referitoare la : 

           -  numărul total al facturilor emise / primite în perioada de raportare, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate,   
- valoarea totală a bazei impozabile, valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri / prestărilor de servicii taxabile efectuate, 
-  valoarea totală a bazei impozabile aferentă  achiziţiilor de bunuri / servicii taxabile,  inclusiv cele pentru care se aplică taxare inversă , precum şi cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe cote de TVA, valoarea totală a TVA aferentă. 

Cartuşul I : Alte informaţii - cuprinde informaţii referitoare la : 

* - valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au / nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 19%, 20%, 9%, 5%); 

- valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri / servicii pentru care 
s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 19%, 20%, 9%, 5%); 
- valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri / servicii pentru care 
 s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%); 

      *  - plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria / nr. ......la seria / nr. ...; 
- se va completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile;se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România; 
       - număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria / nr. ....la seria / nr. ..., din care: seria / nr. facturilor stornate; seria / şi nr.  facturilor anulate;  seria / nr.  facturilor emise prin autofacturare - inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (24%, 19%, 20%, 9%, 5%); seria / nr.  facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiarîn numele furnizorilor conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal; 
număr total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, seria şi numărul acestora, precum şi denumire şi CUI beneficiari; 
număr total de facturi emise în perioada de raportare de către terţi, în numele persoanei impozabile, seria şi numărul acestora, precum şi denumire şi CUI terţi; 

         * descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte; 

         * date referitoare la TVA deductibilă / colectată aferentă operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, respectiv de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare 

        * valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operaţiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi: 

* în situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat în perioada de raportare şi activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completavaloarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (24%, 19%, 20%, 9%, 5%). 

LISTELE  operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni: 
operaţiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu detaliere pe : 
-        fiecare operaţiune cu TVA 
-         fiecare operaţiune cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri; 
 operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune); pentru perioada 1 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei către persoane fizice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum şi pentru livrările efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi. 

    Excepţii: 
    a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA; 
    b) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise şi valoarea acestora cu TVA inclusă. 
            operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune); 
  operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune); 
operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului; 
operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. 
 nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare. 
 în cazul în care beneficiarii sunt persoane fizice, completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.); în lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informaţiile în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informaţiile vor cuprinde în mod obligatoriu, următoarele: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica "alte detalii adresă" se va completa în situaţia în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deţine o adresă din România. Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. 

în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: 
-        valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA 
-        valoarea 0 pentru restul operaţiunilor; dacă valoarea TVA este aceeaşi pentru operaţiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA cea mai mare. 
         În situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.