Administrația Fondul pentru Mediu va desfăşura activităţi de control la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi la operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, conform Codului de procedură fiscală.

O ordonanță de urgență aprobată de Executiv clarifică statutul Administraţiei Fondului pentru Mediu ca organ fiscal, cu atribuții specifice unui organ fiscal și detaliază atribuţiile AFM în acest sens.

Măsura este necesară pentru a pune în acord prevederile noului Cod de procedură fiscală, care include Administrația Fondului pentru Mediu  în categoria organelor fiscale care administrează creanțe fiscale, cu reglementările legale privind Fondul de mediu stabilite prin Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005.

O altă prevedere stabilește că Administrația Fondului pentru Mediu este exclusă de la plata serviciilor oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu privire la informaţiilor oferite şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare eliberate. Exceptarea AFM de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare este în concordanță cu prevederile art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, ordonanața de urgență urmărește înlăturarea dificultăţilor întâmpinate în ceea ce priveşte stabilirea şi aplicarea contribuţiei reglementată la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici colectori de deșeuri metalice feroase și neferoase au obligația fiscală de constitui, declara și vira o contribuție de 3% din valoarea de vânzare a bunului la vânzarea deșeurilor metalice obținute din procesul de dezmembrare, nu însă și pentru bunurile destinate dezmembrării   așa cum era prevăzut până în prezent. În acest sens, se modifică  art. 9 alin. (1) lit. a).

Se clarifică modul de calcul privind contribuția de 100 lei/tonă la Fondul de Mediu, achitată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul nerealizării obiectivului de reducere cu 15%  a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare.

Alte modificări prevăzute de ordonanța de urgență vizează:

ü instituirea unei contribuţii de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili și echipamente electrice și electronice cu excepția echipamentelor de iluminat, respectiv 20 lei/kg de deseuri din echipamente de iluminat, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, respectiv deșeuri din echipamente electrice și electronice, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale stabilite de legislația în vigoare şi cantităţile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

Modificările și completările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu vizează reducerea cantităților de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv a deșeurilor de baterii și acumulatori prin instituirea unor instrumente fiscale de penalizare a producătorilor care nu își ating țintele de colectare stabilite de legislația europeană și de actele de transpunere în legislația națională.

Un alt obiectiv este creșterea capacităților de colectare, valorificare, tratare și eliminare prin extinderea răspunderii extinse a producătorilor și asupra organizațiilor colective de transfer, care preiau responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare, gestionare sau colectare pe fluxurile de deșeuri (deșeuri de ambalaje, anvelope uzate, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori).