Guvernul a aprobat proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și unele măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Măsurile incluse în proiectul de lege au în vedere stimularea extinderii eficiente a rețelelor de bandă largă și dezvoltarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, prin facilitarea accesului pe proprietăți și a construirii rețelelor de comunicații electronice și infrastructurilor fizice asociate acestora. Aceste măsuri urmăresc încurajarea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurilor fizice existente.

Proiectul de lege transpune în legislația națională prevederile Directivei 2014/61/UE, privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, acomodându-se cu reglementările europene deja transpuse în dreptul național și preluând dispozițiile Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

          Una dintre noile prevederi vizează reglementarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică deținută de operatorii de rețea.   

Proiectul definește operatorul de rețea drept un operator economic autorizat să furnizeze rețele de comunicații electronice, precum și operatorul economic care deține în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică destinată instalării de rețele de comunicații electronice, inclusiv iluminatul public, gaze naturale, energie termică și apă, evacuarea sau tratarea apei uzate și sistemele de canalizare sau de drenare. De asemenea, este operator de rețea și operatorul economic care deține în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică de transport prin utilizarea căreia se furnizează servicii de transport, ca, de exemplu, infrastructura fizică de transport a căilor ferate, drumurile, porturile și aeroporturile. 

 Proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizică, în scopul recuperării costurilor suportate de către operatorii de rețea. Acestea vor fi bazate  pe tarife de acces orientative, propuse de către ANCOM, care să fie avute în vedere la negocierea contractelor de acces la infrastructura fizică.

În vederea facilitării exercitării dreptului de acces la infrastructura fizică a operatorilor de rețea, proiectul de lege prevede și dreptul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice să aibă acces la informațiile privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, inclusiv printr-un punct de informare unic, ce va fi organizat și gestionat de ANCOM, până la 1 ianuarie 2017. Astfel se va oferi acces la informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și punctele de contact ale operatorilor de rețea.

          Pentru asigurarea transparenței, la solicitarea scrisă a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorii de rețea pun la dispoziția acestora prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, informații privind lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, pentru care autorizația de construire a fost acordată sau cererea de eliberare a autorizației de construire a fost depusă ori este prevăzută a fi depusă în următoarele 6 luni.

Proiectul de lege asigură continuitatea dispozițiilor aflate în vigoare (Legea 154/2012), în sensul că menține obligativitatea echipării cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză a tuturor clădirilor pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizației de construire, precum și pentru clădirile pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizației de construire pentru lucrări majore de renovare după data de 31 decembrie 2016.

Infrastructura fizică este definită drept orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element necesar susținerii acestora (cu excepția rețelelor de comunicații electronice), care pot fi utilizate pentru instalarea unei rețele de comunicații electronice. În această categorie intră canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii și alte construcții inginerești parte a rețelei respective. Nu constituie infrastructură fizică cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele utilizate pentru furnizarea apei destinate uzului uman.