Declaraţia se depune până la data de 25 mai 2021 inclusiv, de către persoanele fizice care:
au obligaţia declarării venitului realizat şi a stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a
contribuţiilor sociale pentru anul 2020, au obligaţia stabilirii și declarării impozitului pe venitul
estimat/norma de venit a se realiza în anul 2021 și/sau optează pentru direcţionarea unei sume de
până la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil al anului 2020,
pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
private.
Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 14/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 33/12.01.2021, a
fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a formularului 212
“Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
Declaraţia se completează şi se depune de către:
- persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi
din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii,
- persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate,
- profesioniști, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind
Codul Civil, republicată, care au beneficiat de:

* indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin
Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,

* indemnizația prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020, privind măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.
- avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile
conexe, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020.
În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau obţin venituri din
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, precum și în cazul celor care îşi încetează
activitatea/intră în suspendare temporară a activităţii în cursul anului fiscal, termenul de depunere a
formularului 212 este de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie,
direct la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire, prin intermediul serviciului
“Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.