Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, prin personalul de specialitate, s-a autosezisat, a răspuns sezizărilor, a realizat controale planificate și tematice. Inspectorii din cadrul serviciului Inspecția Bazinală a Apelor (sediu), SGA Argeș, SGA Giurgiu, SGA Ifov -București, SGA Teleorman, SHI Olt, au efectuat 187 de controale doar în luna iulie. Aceste s-au soldat cu acoradrea a 15 avertismente și a 28 de amenzi în valoare de 1100000 lei.
Faptele constatate și sancționate cu amenzi sau avertismente au fost:
-funcționarea fără autorizație de funcționare în condiții de siguranță sau fară respectarea prevederilor din actele de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;
-încălcare de către utilizatorii de apă a obligaţiilor legale care le revin privind gospodărirea raţională a apei, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare;
-executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legatură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului ori a autorizaţiei de gospodãrire a apelor;
-folosirea de canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu conținut toxic;
-depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălților, pe baraje și diguri sau în
zonele de protecție a acestora a materialelor de orice fel;
-neasigurarea întreținerii și exploatării corespunzătoare a stației de epurare, lipsa de urmărire prin analize de laborator a eficienței acesteia și de intervenție operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate și în limitele înscrise în autorizație;
-neîndeplinirea la termenele stabilite a măsurilor dispuse anterior;
-folosirea și depozitarea de reziduuri sau de substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării apelor de suprafață sau subterane.