Începând cu anul 2011, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, s-a legiferat posibilitatea ca desfacereacăsătoriei să se poată realiza şi la serviciul de Stare Civilă de pe raza administrativ - teritorială unde s-a încheiat căsătoriasau a ultimei locuinţe comune a soţilor. În decursul anului2019, la Serviciul de Stare Civilă al Municipiului Piteşti afost înregistrat un număr de 26 de cereri de divorţ pe caleadministrativă. Dintre acestea s-au soluţionat 20 de dosare,un număr de 3 cereri fiind clasate ca urmare a renunţăriisoţilor la cererea de divorţ, restul fiind în curs de soluţionare.

Pentru a depune cererea de divorţ la Starea Civilă estenecesar ca fiecare dintre soţi să fie de acord cu desfacereacăsătoriei, să nu existe copii minori născuţi din căsătoriarespectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei, niciunuldintre soţi să nu fie pus sub interdicţie şi, de asemenea,niciunul dintre soţi să nu fi solicitat altor autorităţidesfacerea căsătoriei. Cererea de divorţ pe caleadministrativă se face în scris, se depune şi se semneazăpersonal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă,însoţită de fotocopii ale actelor de identitate ale soţilor, de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale acestora.

Codul Fiscal menţine şi pentru anul 2020 taxa de divorţ administrativ în cuantum de 600 de lei. Aceasta se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe al PrimărieiMunicipiului Piteşti şi nu se restituie în situaţia în care soţiirenunţă la cererea de divorţ. Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrardosarul clasându-se. La expirarea termenului de 30 de zilecalendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii îşimenţin intenţia de divorţ şi, dacă da, completează odeclaraţie de menţinere a cererii de divorţ. Dacă soţii nu se prezintă împreună (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează. În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerulde stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordulsoţilor şi eliberează certificatul de divorţ. Cererea se soluţionează prin emiterea certificatului de divorţ, document care atestă desfacerea căsătoriei şi care se înscrie, prinmenţiune, pe marginea actului de căsătorie a soţilor.