S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de chimist la Laboratorul Uzinei de Apă Budeasa (punct de lucru comuna Mărăcineni).
Scopul postului prelevarea probelor de apă şi efectuarea analizelor.
Condiţiile de participare la concurs pentru postul de chimist sunt: studii superioare în domeniu absolvite cu diplomă de licenţă; abilităţi operare PC; apt din punct de vedere medical, domiciliu în localitate sau disponibilitate pentru efectuarea navetei; competență dobândită prin instruire de a efectua încercări prin tehnica AAS.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Tematica pentru concurs:
1. Elemente, mase atomice, combinații chimice, formule chimice, calcul stoechiometric și aplicații
2. Soluții - definiții, mărimi și unități pentru exprimarea concentrației, echilibre ionice - acizi și baze, apă ca solvent, produsul ionic al apei, scara de pH a concentrației ionilor de hidrogen, indicatori de pH
3. Gravimetria: ustensile, aparatura și operații folosite în analiza gravimetrică
4. Analiza volumetrică: clasificarea metodelor volumetrice, soluții standard, soluții titrate, concentrația soluțiilor titrimetrice, titrul soluțiilor, factorul soluțiilor
5. Analiza fizico-chimică: metode fizico-chimice de analiză (metode spectrometrice de absorbție moleculară și atomică și metode electrochimice)
6. Tehnica securității muncii în laboratoarele de chimie
Bibliografie:
a) Chimie analitică - C. Nedea - Editura Didactică și Pedagogică - București 1979
b) Îndrumătorul laborantului chimist - Eugen Pincovschi - Editura Tehnică - București 1975
c) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii vor depune copia actului de identitate, CV, copii ale actelor de studii la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 18.11.2019, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 16.00.